I vardagligt tal talas ofta om etiska fonder, hållbarhetsfonder eller etikfonder. Det internationella samlingsnamnet brukar vara SRI-fonder (Sustainable and Responsible Investments), vilket på svenska översätts med hållbara och ansvarsfulla placeringar. Med alla dessa begrepp menas fonder som tar särskilda hänsyn till agerandet i de företag i vars aktier fonden placerar. Det finns särskilda advisorer inom fondförvaltning som har specialiserat sig på SRI-fonder och kan allt om hur du ska investera dina pengar hållbart. I den här texten berättar vi mer om SRI-fonder och hur man investerar i dem med hjälp av en advisor.

Advisor med en särskild expertis inom SRI

God etik och ansvarsfulla investeringar är något som gäller för alla fonder enligt lag och den gemensamma branschkod för fondbolag med verksamhet i Sverige som Fondbolagens förening antagit. Advisorn inom fondförvaltning hjälper dig hålla koll på dessa regler men även hen borde följa lagverket och det måste du kontrollera. Utöver detta har SRI-fonderna valt att upprätta krav på hur fondernas placeringar ska göras. Eftersom placeringarna inom SRI inte är så fria som i vanliga fonder behövs speciella kunskaper och expertis för att veta hur man ska göra sina investeringar. För det finns speciella advisorer som har specialiserat sig på SRI-fonder och som kan hjälpa dig. De fondförvaltare som placerar i företag utifrån att dessa tar ett aktivt ansvar för frågor som exempelvis miljö och mänskliga rättigheter, gör inte avkall på kravet om en god avkastning för fonderna. Dessa advisorer tror på att dessa företag är långsiktigt lönsamma.

Långsiktigt lönsamma fonder

Ansvarsfulla investeringar handlar om att nå en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer. Att investera hållbart och ansvarsfullt innebär ett engagemang från fondbolagen och fondförvaltning-zadvisorerna där de ställer krav på och tar särskild hänsyn till de bolag vars aktier fonden placerar i. Miljö, energi och klimatfrågor står ofta i fokus, liksom mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor, antikorruption och god affärsetik.

Som förvaltare av en sådan fond kan man välja att investera genom olika typer av strategier. Antingen väljer förvaltaren bort företag, exempelvis de som sysslar med till exempel vapen, tobak och alkohol. Fonden kan även välja att göra placeringar utifrån positiva kriterier, vilket innebär att fonden ”väljer in” aktier i företag som exempelvis arbetar aktivt för en bättre miljö eller ökad jämställdhet.

För fonder som väljer att investera utifrån positiva urvalskriterier finns det stora möjligheter att agera som aktiv ägare och påverka de bolag som fonden har valt att investera i. Genom att exempelvis delta och rösta på bolagsstämmor eller göra besök ute på företagen kan fondbolagen och advisorn utöva sin makt.