Det finns flera sätt att lösa en vårdnadstvist och även om tvisten skulle gå till domstol måste inte en jurist anlitas. Däremot finns det flera fördelar med att få juristhjälp på vägen.

Advokat eller jurist vid vårdnadstvist?

Vid en domstolsförhandling kan en jurist hjälpa till. Det måste alltså inte vara en advokat. Det viktiga är att personen är väl insatt i familjerätt och har erfarenhet av liknande processer. Det går även att föra sin egen talan, vilket innebär att personen inte har någon hjälp alls.

Att föra sin egen talan

Att ”föra sin egen talan” betyder att personen vill göra sin egen framställan och därmed inte ta hjälp av en jurist under vårdnadstvist. Det är däremot ytterst få som gör detta utifrån flera perspektiv:

 • Kunskapen – En jurist är väl insatt i gällande lagar och kan utifrån detta se möjligheter till att exempelvis uppnå ensam vårdnad.
 • Känslorna – De som är uppe i en vårdnadstvist är generellt starkt känslomässigt påverkad av detta. Det är kan vara svårt att skilja på känslor, fakta och lagar. Därmed blir det även svårare att föra sin talan på ett sätt som är gynnsamt.

Men hur får jag råd?

Som förklaras ovan är det vanligaste att en jurist anlitas vid en vårdnadstvist. Detta inte minst för att öka möjligheten att nå en fördelaktig lösning på konflikten. Det finns minst tre vägar för att finansiera denna kostnad.

 • Hemförsäkringen
  De allra flesta i Sverige har en hemförsäkring. Det är en försäkring som har flera försäkringsdelar, exempelvis rättstvist. Vid en tvist som går till domstol kan försäkringen ersätta kostnad för ombud m.m. Det är däremot viktigt att kontrollera högsta möjliga ersättningsbelopp och självrisk. Kontakta alltid försäkringsbolaget innan jurist bokas.
 • Statlig hjälp
  Via den statliga rättshjälpen går det att ansöka om ersättning vid exempelvis vårdnadstvist. Det går enbart att få statlig rättshjälp om en jurist har anlitats.
 • Pro Bono
  Med Pro Bono menas att en byrå tar åt sig ett fall utan att ta någon ersättning för detta. Det är däremot sällan som detta sker vid vårdnadstvister. Vanligtvis står parterna enbart för sina egna domstolskostnader. Oavsett om det blir ”vinst eller förlust” betalas inte motpartens kostnader. Här finns alltså en skillnad mot många andra mål i svensk domstol. Den enda gången som en person kan bli skyldig att betala hela, eller delar av, motpartens kostnad är om det åberopas särskilda skäl. Det kan exempelvis vara att rättegången egentligen är onödig eller att det anses vara en vårdslös process.